Menu Sluiten

Rechten en plichten

Op basis van wat u heeft ingevuld op uw gezondheidsverklaring (de Eigen Verklaring) heeft het CBR besloten dat u zich voor een rijbewijskeuring moet laten onderzoeken door een psychiater. Hieronder leest u wat uw rechten en plichten zijn.

Legitimatieplicht
Om uw identiteit vast te kunnen stellen bent u verplicht om zich voorafgaande aan het onderzoek te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Inzagerecht
Het inzagerecht geeft u het recht om het rapport in te zien voordat deze naar het CBR wordt verstuurd. U kunt hiervan gebruik maken als u overweegt om gebruik te maken van het blokkeringsrecht. U heeft daarbij ook de mogelijkheid om eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport te vermelden, bijvoorbeeld een verkeerde geboortedatum. Dit houdt niet in dat u het recht heeft om wijzigingen in bepaalde onderdelen of de conclusie van het rapport aan te brengen.
Indien u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het inzagerecht dan sturen wij u het keuringsrapport met een inzage-en-blokkeringsformulier per e-mail op. We sturen dat naar het e-mailadres dat u bij uw aanmelding heeft opgegeven. U heeft dan 10 dagen de tijd om eventuele wijzigingen door te geven of om aan te geven dat u van uw blokkeringsrecht gebruik wil maken. Als wij na 10 dagen niets hebben ontvangen sturen wij het rapport naar het CBR.

Blokkeringsrecht
Het blokkeringsrecht geeft u het recht om te voorkomen dat het keuringsrapport aan het CBR wordt opgestuurd. Als u hiervan gebruik maakt dan geeft de keurende psychiater aan het CBR door dat u van dit recht gebruik maakt. Alleen uw persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum en het blokkeringsformulier worden dan naar het CBR gestuurd. U dient er rekening mee te houden dat dit gevolgen kan hebben. Het CBR kan dan namelijk niet beslissen of u rijgeschikt bent en gaat er daarom vanuit dat uit het keuringsrapport zou blijken dat u ongeschikt bent. Het CBR kan dan, op grond van het aangepaste reglement rijbewijzen, tot een jaar na het keuringsonderzoek géén rijgeschiktheidsverklaring afgeven. U mag dan dus een jaar niet rijden tenzij u zich binnen dat jaar opnieuw laat keuren en geschikt bevonden wordt. U moet er tevens rekening mee houden dat de kans erg groot is dat u van het CBR na dat jaar alsnog weer een rijbewijskeuring door een psychiater moet laten uitvoeren voordat zij een beslissing kunnen nemen over uw rijgeschiktheid.

Machtiging
U kunt iemand anders machtigen om een beslissing te nemen ten aanzien van het inzage- of blokkeringsrecht. Hiervoor is wel een schriftelijke machtiging nodig waarin u aangeeft dat de betreffende persoon gemachtigd is. Deze machtiging moet ook door uzelf ondertekend zijn. Voor de goede orde dient u uiteraard wel zelf aanwezig te zijn bij de keuring.

Herkeuringsrecht
Het herkeuringsrecht geeft u het recht om opnieuw gekeurd te worden. Hiervan kunt u gebruik maken als u het niet eens bent met de uitslag van de rijbewijskeuring. Deze herkeuring kunt u alleen aanvragen bij het CBR, dus niet bij de psychiater die u gekeurd heeft. U kunt van dit recht gebruiken binnen 4 weken nadat u van het CBR het voorlopig besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs heeft ontvangen. De kosten van een herkeuringen komen voor uw eigen rekening. Het CBR zal na de herkeuring opnieuw een beslissing maken aan de hand van allebei de onderzoeken.

Privacy en bewaartermijn
Wat er in de spreekkamer wordt besproken wordt enkel en alleen met het CBR gedeeld door middel van het keuringsrapport.
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dit houdt in dat uw gegevens bij ons bewaard worden tot het moment dat de beslissing van het CBR onherroepelijk is geworden.
Als u gebruik maakt van het blokkeringsrecht dan worden het rapport van uw rijbewijskeuring en uw gegevens vernietigd door de psychiater.

Bezwaar maken en beroep aantekenen tegen het besluit van het CBR
Uiteraard heeft u ook het recht om bezwaar te maken en beroep aan te tekenen tegen het besluit van het CBR. 010 keuringen staat hier echter buiten en heeft hier ook geen invloed op. U dient zo’n bezwaar of beroep dus ook in te dienen bij het CBR. Meer informatie daarover kunt u vinden op de site van het CBR.